Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

Massage By Carola
Ruysdaellaan 10
7312 MH Apeldoorn
06 40330264
info@massagebycarola.com

Kvk nr. 67579957
B

1. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

1.1. Massage By Carola verleent geen medische massages of behandelingen.

Bij medische klachten dient de klant met zijn/haar behandelend arts of

specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

1.2. De klant dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak een melding te

geven van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

1.3. Massage By Carola behoudt zich het recht voor een klant van behandeling

uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel

1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Massage By Carola tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van de klant zou kunnen leiden.

1.4. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Massage By Carola.

1.5. De Klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Massage By

Carola. Massage By Carola kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld

voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan

massage en/of behandelingen van Massage By Carola voortvloeien.

1.6. Massage By Carola stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging,

diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de

praktijkruimte.

1.7. Alle door Massage By Carola opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

2. Omgangsvormen, hygiëne, privacy

2.1. Massage By Carola verleent geen erotische of sensuele massages.

Aanvraag wordt dan ook niet op prijs gesteld.

2.2. Massage By Carola behoudt zich het recht voor om een opdracht te

annuleren, indien er naar het oordeel van Massage By Carola geen sprake

is van een hygiënische situatie.

2.3. Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit

zonder schriftelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.

Dit geldt ook voor persoonsgegevens op de website.

2.4. De gemaakte foto’s en teksten op de website mogen niet gekopieerd

worden en elders gebruikt worden zonder toestemming van Massage By

Carola.

3. Annulering/ wijzigen afspraak

3.1. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

3.2. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor

‘no-show’ (zonder af bericht niet op komen dagen).

3.3. Massage By Carola zal geen behandeling uitvoeren indien de klant, koorts,

griep of ernstig verkouden is. De klant dient de behandeling te annuleren.

3.4. Massage By Carola behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren wegens ziekte, familieomstandigheden of overmacht. Massage By Carola zal

altijd zorgen voor een passende oplossing en zal dit tijdig communiceren met

de klant.

3.5. Een behandeling kan binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling niet

meer worden gewijzigd.

3.6. Massage By Carola stuurt als service per mail een herinnering van de

afspraak. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

3.7. De klant dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

3.8. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of

de klant aanwezig is. De klant kan geen aanspraak maken op de verloren

gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van de klant. De afgesproken behandeling wordt in rekening gebracht.

3.9. Wanneer de behandeling door toedoen van Massage By Carola niet tijdig

heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de klant zijn/ haar recht op een

volledige behandeling. Eventueel korting vindt dan plaats of er wordt een

nieuwe afspraak ingepland.

4. Cadeaubonnen

4.1. Cadeaubonnen zijn voor 1 jaar geldig na datum van afgifte.

4.2. Als de cadeaubon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om een andere behandeling te kiezen, dan op de cadeaubon staat. Het verschil kunt u dan

bij betalen. Wanneer u een goedkopere behandeling wenst, is het niet

mogelijk om het restant terug te krijgen in de vorm van een nieuwe cadeaubon

of in contanten.

4.3. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling plaats.

4.4. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

4.5. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

4.6. De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Massage By Carola en wordt in overleg met de klant

bepaald.

4.7. Annulering van de bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

4.8. Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar

oordeel van Massage By Carola sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

4.9. Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via massagepraktijk Massage By Carola.

5. Betalingen

5.1. Betalingen dienen via contant, Tikkie of een verstuurde factuur te

worden voldaan.

5.2. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

5.3. Betalingen per bank dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen

14 dagen te worden voldaan op het op de factuur vermelde banknummer,

onder vermelding van het factuurnummer.

5.4.  Massage By Carola behoudt zich het recht voor betaling per bank te

weigeren dan wel contante betaling te eisen.

 

5.5. Bij uitblijven van de betaling is de klant definitief in verzuim na

het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum.

 

5.6 Wanneer de klant verzuimt op het betalen van de behandeling na 21 dagen, worden er incassokosten van 10% van de rekening toegevoegd.

5.7. Massage By Carola kan een vordering op de klant geven indien deze in

verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij.

6. Geschillen

6.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

6.2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Massage By Carola

is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het

oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

7. Slotbepalingen

7.1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze

algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden

beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.2. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie

kunnen door Massage By Carola te allen tijde gewijzigd worden.

7.3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust

de beslissing uitsluitend bij Massage By Carola.

 

7.4. Eenieder die gebruik maakt van de diensten van Massage By Carola

verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en

hiermee akkoord te gaan.